Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Fulltime Healthy Voedingsadvies

De algemene voorwaarden hierna, artikel 1 t/m 10, zijn van toepassing op alle adviezen en diensten van Fulltime Healthy Voedingsadvies.

Artikel 1. Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– Voedingsdeskundige: Denise Adema, in het bezit van een Nederlands diploma Voedingsdeskundige, handelend als zelfstandige onder de naam Fulltime Healthy Voedingsadvies;
– Cliënt: degene aan wie door de voedingsdeskundige advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;
– Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt eventueel naar de voedingsdeskundige is verwezen;
– Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de voedingsdeskundige wordt uitgeoefend:
Hercules Segherslaan 11, 7944LH, te Meppel.

Artikel 2. Algemeen
De voedingsdeskundige geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. De voedingsdeskundige zal haar werkzaamheden verrichten, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en conform de algemeen aanvaarde stand der techniek en wetenschap. Ze zal zich inspannen resultaten te realiseren. Uit de aard van de zaak heeft de aan de voedingsdeskundige verstrekte opdracht evenwel een inspanningsverplichting van haar tot gevolg, geen resultaatverplichting.

Artikel 3. Doorverwijzing door of naar een arts
De voedingsdeskundige kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatst verwijzende arts is op de hoogte van de begeleiding.
3.1 Als het probleemgeval van de opdrachtgever een medische of psychische oorzaak heeft, of als er sprake is van een extreme situatie verwijst de voedingsdeskundige de opdrachtgever door naar een arts of specialist. De beoordeling door de voedingsdeskundige geschiedt op basis van door de opdrachtgever verstrekte informatie.
3.2 De voedingsdeskundige kan de opdrachtgever zowel op persoonlijke basis als op basis van een verwijzing door een arts/specialist adviseren en begeleiden. In het geval van een verwijzing door een arts houdt de voedingsdeskundige de arts/specialist op de hoogte van het verloop van het begeleidingstraject. Gegevens van de opdrachtgever worden zonder toestemming van de opdrachtgever niet aan derden verstrekt.

Artikel 4. Privacy
De voedingsdeskundige zal in geen geval de gegevens van de cliënt ter beschikking stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.

Artikel 5. Tariefstelling
Voor aanvang van de behandeling deelt de voedingsdeskundige de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De voedingsdeskundige is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordien na het afsluiten van de overeenkomst. De voedingsdeskundige beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging kan plaatsvinden. Echter deze tariefwijzigingen worden niet doorgevoerd voor reeds lopende trajecten van cliënten.

Artikel 6. Betaling
Betaling geschiedt door middel van overboeking van het verschuldigde bedrag zoals vermeld op de factuur en zal plaatsvinden binnen zeven dagen.

Artikel 7. Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient de cliënt de voedingsdeskundige hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de voedingsdeskundige geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de voedingsdeskundige gerechtigd om het bedrag voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 8. Onuitvoerbaarheid van de opdracht
De voedingsdeskundige heeft het recht de overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kunnen de diensten worden stopgezet en vindt aan de cliënt een verrekening plaats van door de cliënt betaalde consulten die nog niet hebben plaatsgevonden. Geen van beide partijen heeft recht op een vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 9. Wijziging, opschorting en ontbinding van de overeenkomst
De voedingsdeskundige is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien door vertraging aan de zijde van de cliënt/opdrachtgever, naar het oordeel van de voedingsdeskundige, niet langer van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities nakomt. Indien de voedingsdeskundige tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Indien de cliënt/opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor gereedgemaakte zaken en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
Het advies van de voedingsdeskundige is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De voedingsdeskundige sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de voedingsdeskundige verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de voedingsdeskundige. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de voedingsdeskundige verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden: niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de voedingsdeskundige nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de voedingsdeskundige om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de voedingsdeskundige te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 consult. De voedingsdeskundige is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect. Deelname aan bewegings- of sportactiviteiten is op eigen risico. De voedingsdeskundige kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van ongelukken of voor blessures die tijdens of ten gevolge van de bewegings- of sportactiviteiten zijn ontstaan.

Artikel 11. Toepasselijk recht 
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de voedingsdeskundige is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Artikel 12. Intellectuele eigendom
De voedingsdeskundige behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt.
De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de voedingsdeskundige noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de voedingsdeskundige verstrekt zijn.

Close